Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy: Predávajúcim a Kupujúcim.

Predávajúcim je Lenka Kravcová, IČO: 52531881, DIČ: 1084386171, so sídlom: Haligovce 197, 065 34, okres Stará Ľubovňa, tel.: +421 944 003 722, email: obchod@dakanur.sk, IBAN: SK5483300000002901668373, zapísaná v Obchodnom registri OU KE OZP1, č.820-88723 I.

Kupujúcim je spotrebiteľ. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a dokument: Spôsob dopravy a platby, ktoré sa nachádzajú na konci týchto VOP – ako Príloha 1 a Príloha 2, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy dostane Kupujúci v elektronickej forme. Kupujúci s týmto súhlasí. Reklamačný poriadok a Spôsob dopravy a platby sú taktiež dostupné na stránke www.dakanur.sk v sekcii Ako nakupovať. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej forme je potrebné nás ohľadom toho informovať e-mailom/telefonicky vopred.II. Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránku www.dakanur.sk. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP (v ktorom nájde i prílohu Reklamačného poriadku a Spôsob dopravy a platby). Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Pokiaľ je s tovarom poskytovaný akýkoľvek darček, kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný tento darček podľa čl. VII (Odstúpenie od zmluvy) vrátiť.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.


2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci (v dojednanom množstve, akosti a prevedení) v súlade so zmluvou. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

Ak nie je dojedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu pri preprave.


III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov kupujúceho zo strany predávajúceho sa použijú tieto Podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na spodnej strane stránky www.dakanur.sk v podsekcii Informácie k podmienkam ochrany osobných údajov.


IV. Prevádzková doba

Objednávky cez internet sú prijímané a spracovávané počas otváracej doby e-shopu a to v prevádzkovej dobe: Po - Pia: 9:00 – 18:00. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.


V. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú uvádzané bez DPH, keďže predávajúci nie je platiteľom DPH, bez poplatkov za dopravné služby, ktoré sú uvádzané až v rámci nákupného košíku a v prílohe 2: Spôsob dopravy a platby a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Dakanur (napr. pri cene chýba jedna číslica, na prvý pohľad nesprávna cena..), je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predávajúci v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, budeme mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty, z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, alebo pokiaľ pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového/darčekového v rozpore s jeho podmienkami (napr. bol zľavový poukaz použitý na iný tovar na ktorý je určený, v spojení s inou zľavou, bol použitý neplatný poukaz..).


VI. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami (Spôsob dopravy a platby). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

- vhodením tovaru do košíka, následným vyplnením dodacích a fakturačných údajov, a záväzným potvrdením objednávky na stránke www.dakanur.sk

- objednaním cez správu prostredníctvom Facebook-ovej stránky Dakanur: https://www.facebook.com/dakanur.sk/?modal=admin_todo_tour


VII. Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Na základe zákona č. 102/2014 Z. z., § 7, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bez udania dôvodu, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (i v prípade, že si tovar vyzdvihol na výdajnom mieste).

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je (podľa Zákonu č. 102/2014 Z.):

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. skracovanie šiat na mieru),

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. spodné prádlo alebo potraviny),

- predaj darčekového poukazu s unikátnym kódom, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. Spotrebovaný),

- predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.


1. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe: vyplnením a zaslaním Formuláru na odstúpenie od zmluvy spolu s vráteným tovarom. Spotrebiteľ môže použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájde na konci týchto VOP v Prílohe č. 3 a tovar môže vrátiť doporučene (pozor nie na dobierku!) alebo priamo osobne na výdajnom mieste e-shopu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo spolu s tovarom odoslané (alebo vrátené na výdajnom mieste) predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14. dňovej lehoty podľa § 7 ods. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade poškodenia tovaru spotrebiteľom bude predajca spotrebiteľa kontaktovať pre upresnenie zníženia hodnoty tovaru a dojednanie nasledujúceho spôsobu vyrovnania.


2. Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť (podľa toho, čo nastane skôr).


VIII. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a.) platba vopred bankovým prevodom

b.) platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

Aktuálne ceny ponúkaných spôsobov platby nájdete v prílohe 2: Spôsob dopravy a platby.


IX. Dodacie podmienky

1. Spôsob dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúci spôsob dodania:

· osobný odber (výdajné miesto v mieste sídla)

· zasielanie Packetou (Zásielkovňa)

· zasielanie Slovenskou poštou

Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete v prílohe 2: Spôsob dopravy a platby.


2. Doba dodania

Je zvyčajne 2-6 pracovných dní od úhrady objednávky, alebo v prípade dobierky 3-6 dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim. V prípade neskoršieho odoslania (za špecifických podmienok) bude kupujúci informovaný o neskoršom odoslaní emailom. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s neskorším odoslaním tovaru, môže odstúpiť od zmluvy.


3. Ostatné podmienky

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, sa Kupujúci na výdajnom mieste sa preukáže číslom objednávky. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby tento údaj nebol sprístupnený inej osobe a aby nebol zneužitý iným spôsobom. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže predávajúci požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: obchod@dakanur.sk spolu s fotografickou dokumentáciou a popisom poškodenia, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.


X. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý nájdete v prílohe 1: Reklamačný poriadok, a platnými právnymi predpismi SR. V prípade uznania reklamácie je kupujúcemu tovar vymenený (napr. iná veľkosť, alebo farba..) alebo opravený, príp. vrátené peniaze (ak tovar nie je možné vymeniť či opraviť).


XI. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia,alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy.

Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Predávajúceho: obchod@dakanur.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 24.07.2023 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.


Príloha 1

Reklamačný poriadok


Tovar pripravte a bezpečne zabaľte.

K tovaru priložte sprievodný list s popisom závady.

Priložte kópiu faktúry (alebo číslo faktúry), vašu spätnú adresu a IBAN pre prípad vrátenia peňazí.


Tovar pošlite doporučene (nie na dobierku), alebo osobne prineste na adresu:

Lenka Kravcová

IČO 52531881, DIČ: 1084386171

Haligovce 197

065 34, Haligovce, okres Stará Ľubovňa

tel.: +421 944 003 722


Číslo faktúry reklamovaného tovaru: __________________________________________________


V prípade uznania reklamácie je kupujúcemu tovar vymenený (napr. iná veľkosť, alebo farba..) alebo opravený.

Príloha 2

Spôsob dopravy a platby

1. Spôsob dopravy

Náklady za prepravu tovaru, účtované k cene tovaru sú nasledujúce:

vrámci Slovenskej republiky

a.) preprava prostredníctvom Slovenskej pošty:

 3,60€ balík na poštu

 4,50€ balík na adresu

b.) preprava prostredníctvom Packety (https://www.packeta.sk/): 3,50€

c.) osobný odber tovaru na výdajnom mieste Haligovce 197, 065 34, okres Stará Ľubovňa: 0,00€


vrámci Českej republiky

a.) preprava prostredníctvom Českej pošty: 11,00€ (balík na poštu)

b.) preprava prostredníctvom Zasilkovne (zasilkovna.cz): 4,50€


2. Spôsob platby


Náklady za platbu za tovar, účtované k cene tovaru sú nasledujúce:

a.) platba vopred bankovým prevodom: 0,00€

b.) platba na dobierku: 1,50€

c.) v hotovosti na výdajnom mieste: 0,00€


3. Poštovné zdarma

Vrámci Slovenskej republiky ponúka Predávajúci možnosť dopravy zdarma, pri splnení súčasne troch nasledujúcich podmienok:

nákup tovaru v hodnote prevyšujúcej 55,00€

- platba bankovým prevodom vopred

- preprava prostredníctvom Packety (https://www.packeta.sk/), alebo Slovenskej pošty ako balík na poštu

Vrámci Českej republiky ponúka Predávajúci možnosť dopravy zdarma, pri splnení súčasne troch nasledujúcich podmienok:

-nákup tovaru v hodnote prevyšujúcej 55,00€

-platba bankovým prevodom vopred

-preprava prostredníctvom Zasilkovne (zasilkovna.cz)Príloha 3

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade, že si prajete odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím vyplňte a zašlite nám tento formulár doporučene (spolu s tovarom na nižšie uvedenú adresu):


Predávajúci:

Lenka Kravcová

IČO: 52531881, DIČ: 1084386171

so sídlom: Haligovce 197, 065 34, okres Stará Ľubovňa

tel.: +421 944 003 722

email: obchod@dakanur.sk

IBAN: SK5483300000002901668373

Týmto Formulárom vám ako spotrebiteľ (kupujúci) oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Číslo faktúry: _________________________________________________________________

Dátum objednania: ____________________________________________________________

Popis tovaru: _________________________________________________________________

Meno a priezvisko spotrebiteľa: __________________________________________________

Adresa spotrebiteľa:____________________________________________________________

IBAN banky spotrebiteľa: _______________________________________________________

Dôvod odstúpenia (nepovinné): ___________________________________________________

Dátum odstúpenia od zmluvy: ____________________________________________________