Podmienky ochrany osobných údajov

Zobrazená verzia v1, publikovaná 06. 06. 2020 11:48:00

Základné informácie

Prevádzkovateľom e-shopu Dakanur.sk a zároveň Správcom osobných údajov je:

Lenka Kravcová
ul. Ladožská 1437/2, 040 12 Košice
IČO 52531881
zapísaná v Obchodnom registri OU KE OZP1, č.820-88723 I

Kontaktné údaje:

tel.: 0944 003 722
email: obchod@dakanur.sk

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré vznikajú navštívením a používaním webových stránok.

Doba, počas ktorej sú tieto súbory uložené, môže byť rôzna. Niektoré cookies sa vymažú hneď po tom, čo zatvoríte okno prehliadača, iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj niekoľko dní alebo mesiacov (napr. do manuálneho odhlásenia zo stránky, alebo kým nedôjde k expirácii).

Účely používania cookies:

 • Táto stránka používa cookies, ktoré sú striktne nutné pre zabezpečenie správnej funkčnosti (napr. aby sa uchovávali položky pridané do košíka, aby ste sa mohli prihlásiť a nakupovať,...). Bez týchto cookies nemôže internetový obchod fungovať.

Ako môžete ovplyvniť, ktoré cookies budeme spracúvať:

 • Bežné prehliadače majú nastavenia, v ktorých môžete odstrániť vybrané cookies alebo dokonca ukladanie cookies úplne zakázať. Upozorňujeme ale, že v prípade zmazania alebo zákazu technických alebo funkčných cookies nemusia niektoré funkcie správne fungovať.

Aké osobné údaje spracúvame

Pokiaľ si u nás objednávate tovar či služby, zbierame najmä údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné. Povinnými údajmi sú len tie, bez ktorých nevieme vašu objednávku vybaviť, teda napríklad vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa doručenia a samotný predmet objednávky.

Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu plneniu uzavretej zmluvy. Napr. pri vyplnení vášho telefónneho čísla vám môžeme zaslať informáciu o doručení tovaru a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

Následne potom čo vám bude tovar doručený, vám môže byť doručená e-mailová správa so žiadosťou o ohodnotenie zakúpeného tovaru.

Pokiaľ nás budete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracúvať.

Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje pre nasledujúce účely:

 • plnenie a uzavretie zmluvy: veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracúvame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracúvame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.
 • dodržanie právneho záväzku: najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.
 • oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa. Napr. spracúvanie osobných údajov nevyhnutne potrebné na predchádzanie podvodom.

Doba spracúvania osobných údajov

V prvom rade budeme Vaše údaje spracúvať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracúvania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracúvané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracúvať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracúvame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 2 roky po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Vaše osobné údaje odovzdávame tretím subjektom v týchto prípadoch:

 • doručenie tovaru: pre doručenie tovaru vami zvoleného prepravcu mu musíme odovzdať údaje, kde sa má tovar doručiť. Údaje odovzdané dopravcovi zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je oprávnený spracúvať osobné údaje, ktoré mu odovzdáme, len na účely doručenia tovaru.
 • právne dôvody: osobné údaje odovzdávame orgánu štátnej moci alebo inému oprávnenému orgánu, pokiaľ nám uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje. V prípade vymáhania našich práv alebo našej obhajoby môžu byť vaše osobné údaje odovzdané inému subjektu (napr. advokátovi).

Zabezpečenie osobných údajov

Na ochrane vašich osobných údajov nám veľmi záleží a dôkladne pracujeme na tom, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí. Snažíme sa používať také bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie a prijaté opatrenia pravidelne aktualizujeme.

Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našou stránkou je šifrovaná. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Vaše heslá v systéme vôbec nemáme uložené, ani neukladáme ich do databázy. Vaše heslá sú ukladané a spracúvané v hashovanej podobe tak, aby nebolo možné ani v prípade získania tohto údaja možné ho dešifrovať.

Aké máte práva

Z toho, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme vás o vybavení žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám.

Pre uplatnenie vašich práv nám prosím zašlite e-mailovú správu alebo písomnú žiadosť na kontaktné údaje uvedené v časti Základné informácie.

Máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k údajom: môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Poskytneme vám informácie o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli tieto údaje poskytnuté a ako dlho ich budeme uchovávať.
 • právo na prenositeľnosť údajov: môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, v strojovo čitateľnom formáte.
 • právo na opravu: ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, sú chybné, môžete nás požiadať o ich opravu.Opravu údajov ale odporúčame jednoducho realizovať v rámci vášho účtu.
 • právo na vymazanie (zabudnutie): môžete nás požiadať, aby sme údaje o vás vymazali. Vymazanie sa nedotkne údajov, ktoré musíme zo zákona uchovávať (napr. faktúry, dobropisy,...). Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by odstrániť všetky vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady.
 • právo na obmedzenie spracúvania: môžete nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania v nasledovných prípadoch:
  • ak popierate presnosť vašich osobných údajov,
  • ak sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne,
  • ak už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete pre vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obranu vašich právnych nárokov,
  • ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu
 • právo na vznesenie námietky: máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.
 • podanie sťažnosti: ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov Správcom je protiprávne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však veľmi radi, ak budete takéto prípady riešiť najprv s nami. Kontaktujte nás prosím na kontaktoch uvedených v časti Základné informácie.